Privacy Statement


Excellentum Search & Interim b.v. verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

Excellentum Search & Interim b.v. verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële en actuele kandidaten voor een functie en van zakelijke relaties bij Excellentum Search & Interim b.v. betreffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, salarisgegevens, assessments en door consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews.

Excellentum Search & Interim b.v. kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om kandidaten te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • om kandidaten te informeren over actuele posities,
  • om kandidaten te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
  • om relaties met kandidaten te onderhouden,
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Jan Piet van der Plank (Managing Partner), jp@excellentum.nl, +31 6 482 116 61.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een kandidaat zich inschrijft bij Excellentum Search & Interim b.v. is dat de start van een, over het algemeen langdurige relatie. Kandidaten wisselen niet ieder jaar van baan, wat er voor zorgt dat Persoonsgegevens langere tijd beschikbaar moeten zijn, echter altijd in lijn met de geldende wetgeving op dit gebied. Excellentum Search & Interim b.v. gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de Persoonsgegevens te wissen of wanneer Excellentum Search & Interim besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen. Van het wissen van Persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van Excellentum Search & Interim b.v. dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Excellentum Search & Interim b.v. maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.  Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Excellentum Search & Interim b.v. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Excellentum Search & Interim b.v. uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U vindt het vraagafhandelingsformulier hier.

Excellentum Search & Interim b.v. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Op www.excellentum.nl is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.