Terms and Conditions

Terms and Conditions

Artikel 1   Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1        Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Excellentum.

1.2        Excellentum: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Excellentum Human Capital Solutions B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 4837 DS Breda aan de Graaf Engelbertlaan 75

1.3        Kandidaat: een door Excellentum geworven en geselecteerde persoon, die bij Opdrachtgever wordt geïntroduceerd dan wel een persoon die, in het kader van een door Opdrachtgever aan Excellentum verstrekte Opdracht, door de Opdrachtgever bij Excellentum geïntroduceerd is.

1.4        Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Excellentum aan Opdrachtgever.

1.5        Opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

1.6        Opdrachtgever: degene die aan Excellentum Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden.

1.7        Organisatie-, functie- en kandidatenprofiel: de omschrijving van een in de organisatie van de Opdrachtgever (dan wel in loondienst dan wel ad interim) te vervullen functie, alsmede de eisen waaraan een Kandidaat voor deze functie dient te voldoen.

1.8        Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Excellentum.

1.9        Partijen: Opdrachtgever en Excellentum tezamen.

1.10      Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1        De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle Offertes en Opdrachten alsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en alle nadere / tussen Partijen te sluiten toekomstige overeenkomsten alsmede alle door Excellentum te verrichten (overige) werkzaamheden.

2.2        Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Excellentum uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2.3        Excellentum behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Excellentum Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht.

2.4        Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

2.5        De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden buiten beschouwing blijven.

2.6        Definities en/of woorden die het enkelvoud aangeven zullen tevens het meervoud omvatten en omgekeerd. Woorden die duiden op een geslacht kunnen ook duiden op een ander geslacht.

2.7        De Algemene voorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse en de Engelse tekst. In geval van interpretatieverschillen tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 3   Offertes

3.1        Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de Offerte. Mocht enige andere uiting van Excellentum evenwel als offerte wordt aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

3.2        Aan een Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

3.3        Excellentum kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4        Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan Excellentum verstrekte gegevens waarop Excellentum zijn Offerte baseert.

3.5        Indien de Offerte een samengestelde prijsopgave bevat, is Excellentum niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Offerte geldt dan niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6        Acceptatie van Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4   Overeenkomst

4.1        De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien Excellentum deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.2        Indien Opdrachtgever de Offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Excellentum langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte.

4.3        Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Excellentum aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.

4.4        Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van Excellentum binden Excellentum pas nadat de toezeggingen / afspraken door Excellentum schriftelijk zijn bevestigd.

4.5        Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Excellentum, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 

Artikel 5   Prijzen en tarieven

5.1        Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege alsmede, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan de Opdrachtgever doorberekend.

5.2        Excellentum is gerechtigd om na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging zoals bedoeld in artikel 5.3 dan wel tussentijds) schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een niet periodiek overeengekomen (tussentijdse) tariefaanpassing en/of in geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting de tariefaanpassing resulteert in een hogere prijs/tarief dan na aanpassing met inachtneming van de dienstenprijsindex, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen dertig dagen, nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk op te zeggen tegen de datum dat de wijziging in werking zou treden. Excellentum is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding. Ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk indien de prijsverhoging een gevolg is van een situatie zoals opgenomen in artikel 5.3 en/of 5.4 van de Algemene Voorwaarden.

5.3        In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Excellentum – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2010 (2010=100).

5.4        Excellentum is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien Excellentum genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:

 • relevante wijzigingen naar aanleiding van (overheids)voorschriften of beschikkingen;
 • relevante wijzigingen in het Organisatie-, functie en kandidatenprofiel;
 • relevante wijzigingen in de Opdracht;
 • extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
 • extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.5        Een door Opdrachtgever aan Excellentum kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Excellentum te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is Excellentum gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Excellentum afgegeven begroting.

 

Artikel 6   Betaling

6.1        Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever aan Excellentum, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum.

6.2        Betalingstermijnen zijn immer te beschouwen als een fatale termijn.

6.3        Indien Opdrachtgever zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet binnen de overeenkomstig artikel 6.1 gestelde termijn betaalt, is hij nadat hij door Excellentum is gewezen op de te late betaling en Excellentum de Opdrachtgever zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd en is Excellentum gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Excellentum kan ten voordele van de Opdrachtgever zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.4        Indien de Opdrachtgever zijnde de entiteit die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet binnen de in dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Excellentum, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever niet zijnde de entiteit die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Excellentum toekomende rechten. Alle in redelijkheid door Excellentum gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke-(incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever niet zijnde de entiteit die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf niet zijnde de Consument van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever niet zijnde de entiteit die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro).

6.5        De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6        Indien Excellentum een vordering heeft op Opdrachtgever, is Excellentum gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever en/of eventuele overige werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Opdrachtgever wordt ontvangen.

 

Artikel 7   Werkzaamheden Excellentum

 

7.1        Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Excellentum gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Excellentum zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle door Excellentum uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Excellentum uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

7.2        Excellentum deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Excellentum zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of derde(n). Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden afhankelijk is van een goede onderlinge samenwerking. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Excellentum is nimmer aansprakelijk voor (het tekortschieten van) deze door Opdrachtgever ingezette personen.

 

7.3        Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Excellentum mogelijk te maken zal Opdrachtgever Excellentum steeds tijdig alle door Excellentum nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Excellentum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en volledig aan Excellentum worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan Excellentum, heeft Excellentum het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Excellentum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Excellentum is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Excellentum verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.4        Excellentum is gerechtigd de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Excellentum gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. In een dergelijk geval is Excellentum nimmer verplicht tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

7.5        Bij de uitvoering van de Opdracht is Excellentum gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan Excellentum zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van Excellentum wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 8    Termijn voor uitvoering en klachten

8.1        Een door Excellentum opgegeven termijn voor uitvoering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Excellentum bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Excellentum verstrekte gegevens.

8.2        Excellentum zal zich inspannen de opgegeven termijnen voor uitvoering zo veel mogelijk na te streven. Door Excellentum opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

8.3        Indien vertraging in de termijn voor uitvoering ontstaat, dan wordt deze termijn voor uitvoering met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8.4        Bij overschrijding van de termijn voor uitvoering, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Opdrachtgever niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van de termijn voor uitvoering heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

8.5        Opdrachtgever is zich er van bewust dat wijziging van de Opdracht kan leiden tot vertraging. Wijzigingen in de Opdracht zijn dan ook voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.6        Klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen en/of de dienstverlening van Excellentum, dienen door Opdrachtgever onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur dan wel binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht over de dienstverlening schriftelijk ter kennis van Excellentum te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

 

Artikel 9     Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

9.1        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk  vereengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Excellentum zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9.2        Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Excellentum gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Excellentum bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van Excellentum op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.

9.3        Excellentum kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van Excellentum jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien:

 • Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Excellentum niet nakomt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
 • ten aanzien van Opdrachtgever (indien en voor zover van toepassing) een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
 • Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
 • er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiële schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.

Artikel 10         Aansprakelijkheid

10.1     Excellentum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van Excellentum van bij Excellentum werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.

10.2      Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Excellentum rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Excellentum, van bij Excellentum werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Excellentum afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.

10.3     Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden en indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op Excellentum, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Excellentum van bij Excellentum werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag van het overeengekomen prijs dan wel honorarium in de Overeenkomst over een periode van maximaal twee (2) maanden, tenzij er aan de zijde van Excellentum sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

10.4     Het bepaalde in sub 11.1 tot en met 11.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Excellentum ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 11.1 tot en met 15.3 zou volgen.

10.5     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Excellentum aansprakelijk is.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1     Indien Excellentum door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Excellentum nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.1     Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Excellentum onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en

producten door de importeur/fabriek/leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Excellentum diensten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

 

Artikel 12 Strijdige belangen

12.2     Opdrachtgever realiseert zich dat Excellentum van tijd tot tijd opdrachten van concurrenten van Opdrachtgever kan krijgen. Opdrachtgever staat Excellentum toe deze opdrachten te accepteren, waarbij Excellentum verklaart in dergelijke gevallen zich zal inspannen maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Opdrachtgever waarborgen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1     Op alle Overeenkomsten gesloten door Excellentum waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2     Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door Excellentum uitgebrachte Offertes, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door Rechtbank te Breda.

Contact